REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
walltee.com

I. Definicje

1. Na potrzeby Regulaminu stosowane są następujące definicje:

a. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – która dokonuje Zamówienia na Produkt prezentowany na stronie Sklepu;
b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
d. Produkt – towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, który Klient może zakupić za pośrednictwem sprzedaży na odległość;
e. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
f. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumentów w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od Umowy (pkt IX) oraz zgodności Produktu z Umową (pkt X), stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta;
g. Regulamin – niniejszy wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
h. Sklep Internetowy/Sklep – wszystkie elementy składające się na witrynę internetową, działającą pod domeną walltee.com;
i. Sprzedawca – Patryk Łodygowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Łodygowski MPL, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo, NIP 5543019035, REGON 527038316;
j. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem koszyka zakupowego, znajdującego się na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
k. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, na zasadach opisanych w pkt III poniżej;
l. Usługi elektroniczne – usługi w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
m. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze strony Sklepu;
n. Zamówienie – oferta złożona przez Klienta na Produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu, zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

II. Postanowienia ogólne Regulaminu

1. Regulamin został stworzony zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta i określa m.in.:

a. rodzaje i zakres Usług elektronicznych;
b. warunki świadczenia Usług elektronicznych, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy oraz informacje o zakazie dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
c. warunki zawarcia Umowy sprzedaży;
d. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych;
e. ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
f. tryb postępowań reklamacyjnych.

2. Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
3. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin, w sposób umożliwiający mu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Treści Sklepu adresowane są do potencjalnych Klientów, zainteresowanych zakupem Produktów prezentowanych przez Sprzedawcę na stronach Sklepu.
5. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:

a. wiadomość e-mail, pod adresem: kontakt@walltee.com;
b. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 577 599 950;
c. formularz kontaktowy, znajdujący się w zakładce ,,Kontakt’’ na stronie Sklepu;
d. Messenger za pośrednictwem social mediów prowadzonych przez Sprzedawcę;
e. Whattsapp – pod numerem telefonu: +48 577 599 950;
f. pocztę tradycyjną pod następującym adresem: ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo.

III. Świadczenie Usług elektronicznych

1. Za pośrednictwem strony Sklepu, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące Usługi elektroniczne: korzystanie ze strony Sklepu, w tym przeglądanie wpisów na blogu, formularz kontaktowy oraz możliwość założenia konta.
2. Z chwilą otwarcia, a tym samym rozpoczęcia korzystania ze strony Sklepu, następuje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci korzystania ze strony Sklepu, które może polegać w szczególności na przeglądaniu informacji zamieszczonych na stronie, treści na blogu, informacji o Produktach itp.
3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, o której mowa w ppkt powyżej, zawierana jest na czas nieoznaczony, natomiast rozwiązanie tej Umowy następuje poprzez opuszczenie strony Sklepu przez Użytkownika.
4. Użytkownik, który chce skontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach prowadzonej przez niego działalności, może skorzystać z Usługi elektronicznej w postaci formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.
5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci formularza kontaktowego, następuje w momencie wysłania wiadomości przez Użytkownika. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi zwrotnej na wiadomość wysłaną przez Użytkownika.
6. Użytkownik Sklepu ma również możliwość założenia konta na stronie, np. w celu przeglądania poprzednio złożonych Zamówień. Założenie konta nie jest jednak konieczne, aby złożyć Zamówienie. W celu założenia konta, Użytkownik powinien dokonać rejestracji.
7. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci założenia i korzystania z konta, następuje w momencie dokonania skutecznej rejestracji konta. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Użytkownika żądania usunięcia Konta do Sprzedawcy.

IV. Wymagania techniczne

1. W celu korzystania przez Użytkownika ze strony Sklepu, konieczna jest współpraca pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika i Sprzedawcy.
2. Współpracę systemów teleinformatycznych zapewnia łączne spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych w postaci dostępu do sieci Internet oraz odpowiedniego oprogramowania, umożliwiającego korzystanie z Internetu, za pomocą urządzenia końcowego, za pośrednictwem którego Użytkownik chce korzystać ze strony Sklepu.
3. Korzystanie z wszelkich usług elektronicznych w sieci Internet, w tym również z Usług elektronicznych świadczonych na stronie Sklepu, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami, jak np. wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika czy pozyskania i modyfikacji danych Użytkownika przez nieuprawnione do tego osoby.
4. W celu zniwelowania ryzyk wskazanych w ppkt 3 powyżej, Sprzedawca rekomenduje stosowanie środków technicznych, które są w stanie zapobiec wskazanym ryzykom, np. w postaci programów antywirusowych.

V. Zasady korzystania ze strony Sklepu

1. Użytkownik powinien korzystać ze strony Sklepu zgodnie z jej przeznaczeniem i jednocześnie z poszanowaniem zasad przyjętych w Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi zwyczajami.
2. Użytkownik w szczególności nie powinien:

a. dostarczać i przekazywać treści, które mogłyby być uznane za naruszające przepisy prawa, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego czy konta;
b. zamieszczać jakichkolwiek programów, plików, aplikacji, w tym również ich rozszerzeń, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działanie oprogramowania strony Serwisu, urządzeń służących do jej działania, a także urządzeń lub oprogramowania innych Użytkowników (w tym w szczególności wirusów, trojanów i innego złośliwego oprogramowania);
c. podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić lub doprowadziłyby do ingerencji w działanie strony Sklepu (działania o charakterze programistycznym, hakerskim);
d. omijać zabezpieczeń Strony Sklepu poprzez wykorzystywanie tzw. luk bezpieczeństwa,
e. wykorzystywać treści zamieszczonych na stronie w sposób wykraczający poza użytek własny tj. naruszać prawa własności intelektualnej, o których mowa w pkt XIII poniżej.

VI. Zamówienie Produktu

1. Strona internetowa Sklepu prezentuje informacje o Produktach, w szczególności poprzez prezentowanie ich opisów czy ceny. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Produkty prezentowanie na stronach Sklepu są nowe oraz zgodne z umową (nie posiadają żadnych wad). Produkty spełniają wszelkie wymogi niezbędne do wprowadzenia ich na rynek sprzedaży w Polsce.
3. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Produkty poprzez specjalny formularz służący do składania Zamówień, tzw. koszyk zakupowy (dalej jako ,,Koszyk zakupowy/Koszyk’’.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia, a tym samym zawarcia Umowy sprzedaży jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka zakupowego, Klient powinien kierować się instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu, w tym w szczególności:

a. wybrać Produkt lub Produkty, którymi Klient jest zainteresowany, wybrać ich liczbę i dodać do Koszyka;
b. w miejscach do tego przeznaczonych wprowadzić dane niezbędne do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, jak np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres dostawy;
c. wybrać metodę płatności i sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę;
d. zapoznać się z Regulaminem, Pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu oraz Polityką prywatności;
e. poprzez zaznaczenie checkboxa oświadczyć, że Klient zapoznał się z Regulaminem, Pouczeniem o prawie odstąpienia od Umowy oraz Polityką prywatności;
f. wybrać przycisk finalizujący Zamówienie.

6. Zamówienie złożone za pomocą Koszyka zakupowego stanowi ofertę elektroniczną zawarcia Umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie, przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia wraz z informacją lub dokumentem dotyczącym przedpłaty, które wskazują na termin płatności.

VII. Płatności i zawarcie Umowy sprzedaży

1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie niezbędne opłaty i podatki, które powinny zostać wliczone zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Na etapie składania Zamówienia, Klient może dokonać wyboru metody przedpłaty (dalej jako ,,Przedpłata’’) lub płatności, spośród następujących:

a. przedpłaty za pośrednictwem płatności elektronicznej, obsługiwanej przez operatora płatności, o którym informacja pojawi się na stronie Sklepu;
b. przedpłaty za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta Sprzedawcy wskazany na stronie Sklepu lub w wiadomości e-mail dotyczącej płatności;
c. płatności za pobraniem.

3. Sprzedawca każdorazowo wskazuje maksymalny termin dokonania Przedpłaty za Produkt. Brak Przedpłaty skutkuje anulowaniem złożonego Zamówienia.
4. Za skuteczne dokonanie Przedpłaty uważa się:

a. w przypadku płatności elektronicznej, o której mowa w ppkt 2 lit. a – otrzymanie przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta;
b. w przypadku przelewu bankowego, o którym mowa w ppkt 2 lit. b – pojawieniu się środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Oferta złożona przez Klienta poprzez złożenie Zamówienia, wiąże go z chwilą skutecznego dokonania Przedpłaty, o której mowa w ppkt powyżej. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.
6. W przypadku wyboru metody płatności w postaci płatności za pobraniem, oferta w postaci Zamówienia, wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu, np. w postaci mailowego złożenia Zamówienia lub faktury.
9. W przypadku stosowania przez Sprzedawcę mechanizmów indywidualnego dostosowania cen, na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

VIII. Metody dostawy

1. Sprzedawca dostarcza Produkty na terenie Polski.
2. Podczas składania Zamówienia Klient może wybrać jedną z następujących metod dostawy oferowanych przez Sprzedawcę:

a. dostawa kurierem, za pośrednictwem jednej z firm kurierskich, wskazanych na stronie Sklepu;
b. odbiór w paczkomacie jednej z firm kurierskich, wskazanych na stronie Sklepu;
c. poczta.

3. Termin realizacji całego Zamówienia, w tym dostawy Produktu liczony jest od momentu zawarcia Umowy, o którym mowa w pkt VII ppkt 5 i 6, wynosi 7 dni roboczych i wskazany jest każdorazowo na stronie Sklepu wraz z informacją o wysokości opłat za dostawę Produktu.
4. W sytuacji gdy dla różnych Produktów, które zostały zakupione w ramach jednego Zamówienia, przewidziano różny okres realizacji Zamówienia, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy.

IX. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może w każdej chwili odstąpić od Umowy sprzedaży, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. O swoich prawach w zakresie odstąpienia od Umowy, Klient zostanie poinformowany również poprzez Pouczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub wykorzystać do tego celu Formularz odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7. Klient powinien zwrócić zakupiony Produkt na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (tj. koszty za dostawę Produktu od Sprzedawcy do Klienta).
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu od Klienta do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.

X. Zgodność Produktu z Umową (reklamacje)

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt, który jest zgodny z Umową.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem.
3. Wobec Przedsiębiorców rękojmia jest wyłączona.
4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu, należy kierować na adres Patryk Łodygowski MPL, ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo, na adres poczty elektronicznej: kontakt@walltee.com
lub pod numerem telefonu +48 577 599 950.
5. Jeżeli jest to możliwe, celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt na adres wskazany w ppkt powyżej, dołączając do niego dowód zakupu.
6. Klient może również skorzystać z Formularza reklamacji Sprzedawcy, jednak nie jest to konieczne.
7. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Reklamacja Usług elektronicznych

1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamacje na Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu, np. na różnego rodzaju nieprawidłowości w działaniu strony Sklepu, zakładek, formularza kontaktowego czy konta.
2. Użytkownik może złożyć reklamacje w dowolnie wybrany przez siebie sposób, za pośrednictwem wszystkich określonych form kontaktu, w szczególności Sprzedawca rekomenduje telefoniczną formę kontaktu pod numerem: +48 577 599 950; za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@walltee.com lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu.
3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca rekomenduje skorzystać z Formularza reklamacji Usługi elektronicznej, natomiast jeśli zgłoszenie reklamacyjne zostanie złożone w innej formie, Użytkownik proszony jest o wskazanie takich elementów jak:

a. krótki opis, wskazujący czego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne (opis sytuacji, okoliczności problemu);
b. datę opisywanego zdarzenia, które jest przyczyną reklamacji;
c. dane osobowe identyfikujące Użytkownika, umożliwiające kontakt zwrotny i rozpatrzenie reklamacji.

4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem z wezwaniem do jej uzupełnienia, w niezbędnym zakresie, na co Użytkownik będzie miał termin 7 dni, od daty otrzymania wezwania.

XII. Informacja o polubownym rozwiązywaniu sporów dla Konsumentów

1. Użytkownicy będący Konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy nimi, a podmiotami innymi niż Konsumenci, w sposób polubowny i pozasądowy.
2. Do rozwiązywania sporów w sposób opisany w niniejszym pkt służy:

a. stały polubowny sąd konsumencki za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
b. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, do którego Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
d. platforma internetowa ODR, za pośrednictwem której niezależny mediator rozstrzyga spory powstałe pomiędzy Przedsiębiorcami a Konsumentami. Platforma znajduje się pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

XIII. Własność intelektualna

1. Twórcą treści zamieszczonych na stronie, w tym przede wszystkim, nazwy, domeny, logo, tekstów informacyjnych, tekstów na blogu, opisów Produktów czy oferty jest Sprzedawca, któremu przysługują w tym zakresie wszelkie prawa autorskie, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Sprzedawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści, o których mowa w ppkt 1 powyżej, jedynie na własny użytek osobisty, bez prawa do udzielania sublicencji.
3. Użytkownik nie powinien bez zgody Sprzedawcy, w jakikolwiek sposób rozpowszechniać treści publikowanych na stronie Serwisu.
4. Złamanie przez Użytkownika zasad wskazanych w niniejszym pkt, stanowić będzie naruszeniem praw autorskich Sprzedawcy, co może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

XIV. Dane osobowe i pliki cookies

1. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika za pośrednictwem strony Sklepu, np. wprowadzenie przez Użytkownika danych osobowych do formularza kontaktowego oraz poprzez zawarcie Umowy sprzedaży – powoduje, że Sprzedawca staje się administratorem tych danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane poprzez wykorzystanie plików cookies.
3. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.

XV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią w tym zakresie inaczej.
3. W przypadku sporów w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta sądem miejscowo właściwym będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast w przypadku sporów z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami – sąd miejscowo właściwy dla Sprzedawcy.
4. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie przez Sprzedawcę informacji na stronie głównej Sklepu.
5. Użytkownicy posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianach poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail, na który założone zostało konto.
6. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
7. W przypadku Użytkowników posiadających konto, którzy nie akceptują nowej treści Regulaminu, zobowiązani są zawiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczny z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci prowadzenia konta, w związku z czym konto Użytkownika zostanie usunięte.
8. Regulamin w obecnej wersji funkcjonuje od dnia 19 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, za pośrednictwem dowolnej formy kontaktu, w tym w szczególności za pośrednictwem:

1. poczty tradycyjnej pod adresem: Patryk Łodygowski MPL, ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo;
2. poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@walltee.com;
3. telefonu, pod numerem: +48 577 599 950.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.
Produkt będący przedmiotem zwrotu, proszę odesłać lub przekazać nam na adres Patryk Łodygowski MPL, ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszty odesłania Produktu do Sklepu.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży

Dane adresata (Klienta):
……………………………
……………………………
……………………………

Patryk Łodygowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Patryk Łodygowski MPL
ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo

Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży

Niniejszym oświadczam, że chcę odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu zakupionego w Państwa Sklepie dnia …………………………………….. .
Nazwa Produktu: …………………………………………
Nr Zamówienia: * …………………………………………..
Produkt został odebrany dnia: …………………………………………………… .

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.
❏ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

………………………………
Data i podpis

. * wypełnić opcjonalnie

Załącznik nr 3– Formularz reklamacji Produktu

Dane adresata (Klienta):
……………………………
……………………………
……………………………

Patryk Łodygowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Patryk Łodygowski MPL
ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo

Reklamacja Produktu
Informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu ……………………………….. Produkt o nazwie: ……………………………………………., zakupiony za pośrednictwem Zamówienia o numerze: ** …………………………….. jest niezgodny z Umową.
Niezgodność Produktu z Umową została stwierdzona w dniu ………………………………….. i polega na: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam:

● wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
● nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
● obniżenia ceny towaru o kwotę …………………………… (słownie: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………….. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
● odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

◯ Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

Z poważaniem

……………………………….
Data i podpis

** do wypełnienia opcjonalnie
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4– Formularz reklamacji usługi

Dane adresata (Klienta):
……………………………
……………………………
……………………………

Patryk Łodygowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Patryk Łodygowski MPL
ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo

Oświadczenie o reklamacji usługi elektronicznej
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*), że w związku z korzystaniem z usług elektronicznych na stronie Sklepu Internetowego, składam reklamację na następującą usługę lub usługi…………………………………….. (np. przeglądanie treści zamieszczonych na stronie Sklepu, korzystanie z formularza kontaktowego).
Problem miał miejsce ……………………………………… (proszę o wpisanie daty i godziny) i polegał na:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(proszę o opis problemu, np. błąd przy wysyłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego).

………………………………
Data i podpis

(*) Niepotrzebne skreślić

Koszyk
Scroll to Top