POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
dla strony Sklepu walltee.com

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu stosowane są następujące definicje:

Administrator danych osobowych/Administrator – Patryk Łodygowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Łodygowski MPL, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo, NIP 5543019035, REGON 527038316;

Dane osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej, które ją identyfikują lub umożliwiają jej zidentyfikowanie, co oznacza, że na podstawie tych informacji można ustalić tożsamość osoby fizycznej, której dane dotyczą, w sposób bezpośredni lub pośredni;

Przetwarzanie – czynność lub zestaw czynności wykonywanych na Danych osobowych lub na zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie czy usuwanie;

Polityka prywatności i plików cookies/Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie i zgodnie z RODO;

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Sklep Internetowy/Sklep – prowadzona przez Administratora strona internetowa pod domeną walltee.com;

Użytkownik – osoba fizyczna, której Dane osobowe są Przetwarzane za pośrednictwem Sklepu.

II. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności została przygotowana na podstawie i zgodnie z wszelkimi wymogami RODO, w szczególności zawiera wszystkie niezbędne informacje, które Administrator jest obowiązany przekazać osobie, której Dane osobowe Przetwarza i od której zebrał te Dane – na podstawie art. 13 RODO, tj. informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości Przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.
2. Pojęcia zapisane dużą literą, a niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu, znajdującym się na stronie Sklepu.
3. Polityka prywatności opisuje kwestie związane z Przetwarzaniem Danych osobowych jedynie za pośrednictwem Sklepu, w tym również w ramach Umów sprzedaży zawartych bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu na podstawie informacji zawartych na stronie Sklepu.
4. Strona internetowa Sklepu używa szyfrowanej transmisji danych, co oznacza, że posiada tzw. certyfikat SSL (Secure Sockets Layer), czyli protokół sieciowy używany do bezpiecznych połączeń sieciowych.
5. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 19 grudnia 2023 r.

III. Administrator Danych osobowych

1. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Patryk Łodygowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patryk Łodygowski MPL, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo, NIP 5543019035, REGON 527038316.
2. Możesz skontaktować się z Administratorem w sprawie swoich Danych osobowych, za pośrednictwem następujących form kontaktu:

a. korespondencyjnie pod adresem: ul. Kąkolowa 8, 86 – 010 Koronowo;
b. mailowo pod adresem: kontakt@walltee.com;
c. telefonicznie: +48 577 599 950;
d. za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie Sklepu.

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, ponieważ z uwagi na mały zakres i skalę Przetwarzanych Danych osobowych, nie jest to konieczne w ocenie Administratora, w tym także wymagane prawnie.

IV. Zakres Przetwarzanych Danych osobowych

1. Za pośrednictwem Sklepu Administrator może Przetwarzać Dane osobowe poprzez:

a. formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie Sklepu;
b. składanie Zamówień i zawieranie Umowy sprzedaży na odległość, tj. poprzez Koszyk;
c. założenie i prowadzenie konta na stronie Sklepu;
d. stosowanie przez Sprzedawcę narzędzi analitycznych oraz marketingowych, takich jak Google Analytics oraz Google Ads;
e. spełnienie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów rachunkowych oraz podatkowych.

2. Administrator może również Przetwarzać Dane osobowe w ewentualnej sytuacji ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń na wypadek postępowania sądowego lub postępowania przed innymi organami.
3. Wszystkie Dane osobowe, które mogą być Przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, podawane są przez Ciebie w sposób dobrowolny.
4. Jeżeli nie chcesz podawać Administratorowi swoich Danych osobowych – masz do tego prawo. Jednak pamiętaj, że brak podania pewnych Danych osobowych, może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi czy osiągnięcia określonego celu (np. brak podania Danych osobowych w formularzu kontaktowym, uniemożliwi Ci wysłanie wiadomości poprzez formularz).
5. Jeśli jednak podasz swoje Dane osobowe, Administrator będzie je Przetwarzać na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności w sposób adekwatny w rozumieniu RODO, tj. stosownie i z ograniczeniem do tego, co niezbędne do celów, w których są Przetwarzane, czyli zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
6. Szczegółowe podstawy Przetwarzania Danych osobowych wskazane są w dalszej części Polityki prywatności.

V. Dane osobowe Przetwarzane za pośrednictwem formularza kontaktowego

1. Poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie Sklepu, Administrator Przetwarza Dane osobowe, które przekażesz mu uzupełniając formularz, czyli w szczególności Dane osobowe wymagane do wysłania wiadomości w ramach formularza tj: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
2. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach formularza jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, co w tym przypadku oznacza, umożliwienie kontaktu pomiędzy Tobą a Administratorem, w sprawach dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
3. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach formularza kontaktowego, Przetwarzane są nie dłużej niż jest to konieczne do kontaktowania się z Tobą w celu, w którym zwróciłeś się do Administratora, czyli do czasu wyraźnego zakończenia korespondencji lub wcześniej – tj. do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na Przetwarzanie Danych osobowych w tym celu.

VI. Dane osobowe Przetwarzane w ramach Umowy sprzedaży

1. W ramach zawarcia Umowy sprzedaży, zawartej na odległość za pośrednictwem strony Sklepu, Administrator Przetwarza Dane osobowe, które są niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, tj. imię, nazwisko, kraj, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, adres dostawy, ewentualnie również NIP, firma oraz adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego.
2. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania Umowy, której jesteś stroną.
3. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach złożonego Zamówienia i zawartej Umowy, Przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących Umowy, wynikającego z przepisów obecnie obowiązującego prawa.

VII. Dane osobowe Przetwarzane w ramach konta

4. Poprzez możliwość założenia i prowadzenia konta na stronie Sklepu, Administrator Przetwarza Dane osobowe, które przekażesz mu uzupełniając formularz rejestracji konta oraz wskazując w formularzach na etapie prowadzenia konta, czyli w szczególności takie Dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, login.
4. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach konta jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania Umowy, której jesteś stroną.
5. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach konta Przetwarzane są nie dłużej niż do okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

VIII. Dane osobowe Przetwarzane za pośrednictwem narzędzi Google Analytics Google Ads

1. Administrator wykorzystuje na stronie Serwisu narzędzia analityczne oraz marketingowe, takie jak odpowiednio Google Analytics oraz Google Ads.
2. W ramach narzędzi Google opisanych w niniejszym pkt, Administrator może Przetwarzać takie Dane osobowe Użytkownika jak: adres IP, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, płeć.
3. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych, o których mowa w niniejszym pkt jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Przetwarzanie na podstawie zgody, wyrażonej przez osobę, której Dane osobowe dotyczą, w celu, do którego służą odpowiednio Google Analytics oraz Google Ads, o których mowa w ppkt poniżej.
4. Celem Przetwarzania Danych osobowych przez Google Analytics jest analiza statystyczna w zakresie ruchu Użytkowników na stronie Serwisu, co stosowane jest przez Administratora, aby mógł optymalizować działania strony Serwisu, a tym samym efektywnie prowadzić działalność gospodarczą.
5. Celem Przetwarzania Danych osobowych przez Google Ads jest prowadzenie przez Administratora kampanii reklamowej, mającej na celu promocję działalności Administratora w sieci Internet, a tym samym promocję prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Zgodę na Przetwarzanie Danych osobowych za pośrednictwem Google Analytics lub Google Ads, możesz wyrazić za pośrednictwem komunikatu cookies (tzw. paska cookies), który pojawi się na stronie Serwisu, gdy wejdziesz na nią po raz pierwszy.
7. Twoim uprawnieniem jest także cofnięcie wyrażonej zgody na Przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W celu cofnięcia zgody, możesz w każdej chwili wyłączyć pliki cookies Google Analytics lub Google Ads w ustawieniach plików cookies.
9. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w ramach Google Analytics lub Google Ads, Przetwarzane są do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na Przetwarzanie tych Danych, na podstawie działań, o których mowa w ppkt powyżej.

IX. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych w ramach spełnienia obowiązków prawnych

1. Na Administratorze, jako na przedsiębiorcy, ciąży również szereg obowiązków prawnych, które musi spełnić, jak np. wystawianie faktur, rozliczanie się z nich. W związku z tym, Administrator Przetwarza Dane osobowe, które są niezbędne do spełnienia wszelkich koniecznych obowiązków prawnych, które na nim ciążą, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowych oraz podatkowych.
2. Danymi osobowymi, o których mowa w ppkt 1 powyżej są: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, ewentualnie też NIP lub REGON oraz firma.
3. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w ramach spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, o których mowa w niniejszym pkt jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów rachunkowych oraz podatkowych.
4. Twoje Dane osobowe Przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, Przetwarzane są do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wymagały Przetwarzania tych Danych.

X. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych w sytuacji ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy

1. W sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed tymi roszczeniami, w postępowaniach sądowych czy przez innymi organami Administrator będzie Przetwarzać Dane osobowe, które są niezbędne do tego celu, zgodnie z przepisami prawa.
2. Danymi osobowymi, o których mowa w ppkt 1 powyżej mogą być: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, ewentualnie też NIP lub REGON oraz firma.
3. Podstawą prawną do Przetwarzania Danych osobowych w sytuacji, o której mowa w niniejszym pkt jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. Przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, które może polegać na ustaleniu, dochodzeniu lub egzekucji roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym czy przed innymi organami.
4. Twoje Dane osobowe, które mogą być Przetwarzane w celach ewentualnych roszczeń czy sporów, Przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących zawartej Umowy.

XI. Przetwarzanie Twoich Danych osobowych przez inne podmioty

1. W celu korzystania z narzędzi umożliwiających Administratorowi posiadanie strony Sklepu, a także realizacji zawartej Umowy, Twoje Dane osobowe mogą być Przetwarzane również przez następujące podmioty:

a. hostingodawcę strony Sklepu, który przechowuje Twoje Dane na serwerze, a tym samym je Przetwarza tj. SiteGround Spain SL, numer rejestracyjny CIF: B87194171, jako podmiot przetwarzający, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b. podmioty świadczące usługi informatyczne związane ze stroną Sklepu;
c. podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe;
d. podmioty świadczące usługi płatnicze oraz usługi dostawy, które są niezbędne do realizacji Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży;
e. Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analytics oraz Google Ads, który jest samodzielnym administratorem tych Danych osobowych.

XII. Przekazywanie Twoich Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej

1. Administrator nie przekazuje bezpośrednio Twoich Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
2. Twoje Dane osobowe mogą być jednak przekazywane do państw trzecich przez Google LLC, z którego narzędzi Administrator korzysta (Google Analytics oraz Google Ads) i który w ramach tych działań staje się odrębnym administratorem Twoich Danych osobowych.
3. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Data Privacy Framework i zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) C(2023) 4745 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych zgodnie z EU- USA Data Privacy Framework, w związku z czym ochrona Danych osobowych odpowiada standardom regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.

XIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Twoje Dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora do celów podejmowania wobec Ciebie decyzji opierających się na zautomatyzowanym Przetwarzaniu Danych osobowych, w tym również profilowaniu.

XIV. Uprawnienia, które przysługują Ci w związku z Przetwarzaniem Twoich Danych osobowych

1. Na podstawie art. 16 – 21 RODO, przyznane są Ci następujące uprawnienia, związane z Danymi osobowymi Przetwarzanymi przez Administratora.
2. W ramach wyżej wskazanych podstaw prawnych masz prawo skorzystać z następujących uprawnień dotyczących Twoich Danych osobowych, które Przetwarza Administrator, tj. masz prawo do:

a. dostępu do Danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
b. sprostowania Danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
c. usunięcia Danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;
d. ograniczenia Przetwarzania Danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO;
e. przenoszenia Danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO;
f. wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych, na podstawie art. 21 RODO.

3. Więcej szczegółowych informacji w zakresie przysługujących Ci uprawnień znajdziesz odpowiednio w art. 16 – 21 RODO.
4. Jeżeli Przetwarzanie Twoich Danych osobowych, odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz również prawo do cofnięcia zgody na Przetwarzanie Danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
5. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje Dane osobowe nie są Przetwarzane w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa.
6. Właściwym organem nadzorczym może być organ właściwy ze względu na miejsce Twojego stałego pobytu w państwie członkowskim, Twoje miejsce pracy, czy miejsce popełnienia ewentualnego naruszenia w zakresie Danych osobowych.
7. W Polsce organem nadzorczym w zakresie Danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przed złożeniem ewentualnej skargi, Administrator zachęca jednak, aby uprzednio skontaktować się z nim pod adresem e-mail: kontakt@walltee.com, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub pod numerem telefonu: +48 577 599 950, celem wyjaśnienia sprawy, czy Twoich wątpliwości związanych z Przetwarzaniem Danych osobowych za pośrednictwem Sklepu czy zawartej Umowy.

XV. Pliki cookies – informacje ogólne

1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, z którego korzystasz wchodząc na stronę Sklepu, np. komputer, czy telefon komórkowy.
3. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (tzw. cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (tzw. cookies podmiotów trzecich).

XVI. Pliki cookies a Przetwarzanie Danych osobowych

1. Poprzez odczytywanie Twoich plików cookies przez system teleinformatyczny Administratora, Administrator może mieć dostęp do informacji, które stanowią Dane osobowe, w związku z czym, na podstawie takich działań dochodzi do Przetwarzania tych Danych osobowych przez Administratora.
2. Niektóre informacje, w tym Dane osobowe zawarte w plikach cookies Google Analytics oraz Google Ads, mogą być również odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.
3. Część z plików cookies wykorzystywanych przez Administratora to pliki niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, natomiast wykorzystywanie przez Administratora niektórych z plików cookies, nie jest niezbędne, ponieważ służy Administratorowi do celów, które nie są konieczne, abyś mógł w sposób prawidłowy korzystać ze Sklepu.
4. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych na Twoją rzecz, są zablokowane do czasu, aż wyrazisz zgodę na ich wykorzystywanie, a tym samym zgodę na Przetwarzanie Danych osobowych.
5. Zgodę, o której mowa powyżej możesz wyrazić poprzez pasek cookies, który wyświetli się na stronie Sklepu podczas Twojej pierwszej wizyty.
6. Podstawą prawną Przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem plików cookies, o których mowa w ppkt 4 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, o czym więcej w pkt VIII powyżej.
7. Dodatkowo w ramach swojej przeglądarki internetowej masz możliwość w każdym czasie zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies, m.in. poprzez blokowanie ich wykorzystywania lub ponowne włączanie.

XVII. Pliki cookies wykorzystywane poprzez stronę Sklepu

1. Poprzez stronę Sklepu, Administrator wykorzystuje własne pliki cookies oraz pliki cookies podmiotów trzecich.
2. Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego działania poszczególnych mechanizmów występujących na stronie.
3. Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są w celach opisanych w pkt VII powyżej i są to następujące pliki cookies:
a. Google Analytics, którego właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
b. Google Ads, którego właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i RODO.
2. Administrator ma prawo zmienić treść Polityki prywatności, w szczególności kiedy jest to wymagane zmianami związanymi z Przetwarzaniem Danych osobowych na stronie Sklepu, zmianami technologicznymi czy zmianami w zakresie obowiązującego prawa, dotyczącego kwestii opisanych w niniejszym dokumencie.

Koszyk
Scroll to Top